โครงการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี ประจำปี 2564
image-card

30 พฤษภาคม 2563
SHARE

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานอาสากาชาด

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี ประจำปี 2564 เพื่อคัดเลือกผู้สูงวัยสุขภาพดี ทั้งที่มีโรคประจำตัว และไม่มีโรคประจำตัวที่ใส่ใจสุขภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม


ผู้ชนะการประกวดจะได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย


คุณสมบัติผู้มัคร

1. ชาย-หญิง อายุ 65 ปี ขึ้นไป แบ่งเป็น 2 ประเภท

— 1.1 มีโรคประจำตัว

— 1.2 ไม่มีโรคประจำตัว

2. มีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานครเกณฑ์การตัดสิน

1. คะแนนผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

2. คะแนนการตอบคำถามในใบสมัคร

3. คะแนนการตรวจร่างกาย ประกอบด้วยการตรวจร่างกายทั่วไป การตรวจตา การตรวจการได้ยิน และการตรวจสุขภาพจิต


ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร หรือติดต่อขอรับเอกสาร พร้อมยื่นใบสมัครได้ที่ ตึก ภปร ชั้น G โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ระหว่างวันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 – 15.00 น. (เฉพาะวันทำการ) ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 10-19 กุมภาพันธ์ 2564


สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ นายภูเบศ จันทรวิรุจ และนายสุธากร แดงเกิด

โทรศัพท์ 02 256 5389 และ 02 256 5005


อ่านข่าวเกี่ยวข้อง
ติดตามเราได้ที่